मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ

स्पर्धा परीक्षेच्या वेगवेगळ्या पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी तसेच सरसेवा भरतीसाठी सगळ्यात महत्वाचा विषय म्हणजे भाषा विषय. विशेष करून महाराष्ट्रातील राज्य पातळीवरील परीक्षेसाठी जास्तचं महत्वाचा. भाषा विषयातील मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ खालील प्रमाणे…

 मराठी म्हणी त्यांचे अर्थ
1इकडे आड तिकडे विहीरदोन्ही बाजूंनी अडचणीची परिस्थिती असणे.
2उठता लाथ बसता बुकीप्रत्येक कृत्याबद्दल अद्दल घडविण्यासाठी पुन्हा पुन्हा शिक्षा करणे.
3उडत्या पाखरची पिसे मोजणेअगदी सहजपणे अवघड गोष्टीची परीक्षा करणे.
4उधारीचे पोते सव्वाहात रितेउधारी घेतलेल्या गोष्टीत तोटा ठरलेलाच असतो.
5आईजीच्या जीवावर बाईजी उदारदुसर्‍याचा पैसा खर्च करून औदार्य दाखविणे.
6आपल्याच पोळीवर तूप ओढणेफक्त स्वत:चाच तेवढा फायदा साधून घेणे.
7आंधळे दळते कुत्रं पीठ खातेएकानं काम करावं आणि दुसर्‍यांनं त्याचा फायदा घ्यावा.
8आधी पोटोबा मग विठ्ठोबाआदी पोटाची सोय पाहावी नंतर देवधर्म करावा.
9अडला हरी गाढवाचे पाय धरीएखाद्या हुशार माणसाला देखील अडचणीच्या वेळी मूर्ख माणसाची विनवणी करावी लागते.
10आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन डोळेअपेक्षेपेक्षा जास्त फायदा होणे.
11अति शहाणा त्याचा बैल रिकामाजो माणूस फार शहाणपणा करायला जातो. त्याचे मुळीच काम होत नाही.
12आधी शिदोरी मग जेजूरीआधी भोजन मग देवपूजा
13असतील शिते तर जमतील भुतेएखाद्या माणसाकडून फायदा होणार असला की त्याच्या भोवती माणसे गोळा होतात.
14आचार भ्रष्टी सदा कष्टीज्याचे आचार विचार चांगले नसतात. तो नेहमी दु:खी असतो.
15आठ हात लाकूड अन नऊ हात ढिपलीअत्यंत मूर्खपणाची अतिशयोक्ती.
16एका माळेचे मणीसगळीच माणसे सारख्या स्वभावाची.
17एका हाताने टाळी वाजत नाहीदोघांच्या भांडणात पूर्णपणे एकट्यालाच दोष देता येत नाही किंवा एखाद्या कृत्यात दोघेही दोषी असणे.
18आईचा काळ बायकोचा मवाळआईकडे दुर्लक्ष करून बायकोची काळजी घेणारा
19आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मासमुळातच आळशी माणसाच्या आळशी वृत्तीला पोषक अवस्था निर्माण होणे.
20आपलेच दात आपलेच ओठआपल्याच माणसाने चूक केल्यावर अडचणीचे स्थिती निर्माण होणे.
21अगं अगं म्हशी मला कोठे नेशीस्वत:ची चूक मान्य करण्याऐवजी त्यासाठी इतरांवर दोष ठेवणे.
22आपला हात जगन्नाथआपली प्रगती आपल्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते.
23अति तेथे मातीकोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईटच असतो.
24आयत्या बिळात नागोबादुसर्‍याने स्वत:साठी केलेल्या गोष्टीचा आयता फायदा उठविणे.
25आधी बुद्धी जाते नंतर लक्ष्मी जातेअगोदर आचरण बिघडते नंतर दशा बदलते.
26चिंती परा येई घरादुसर्‍याबदल मनात वाईट विचार आलेकी स्वत:चेच वाईट होते.
27चोर सोडून सान्याशाला फाशीखर्‍या गुन्हेगाराला शासन न करता दुसर्‍याच निरपराध माणसाला शिक्षा देणे.
28चोराच्या उलटया बोंबास्वत:च गुन्हा करून दुसर्‍यावर आळ घेणे.
29चोराच्या मनात चांदणेवाईट माणसांनाच वाईट माणसांच्या युक्त्या कळतात.
30इच्छा तेथे मार्गएखादी गोष्ट करण्याची इच्छा असेल तर काहीतरी मार्ग निघतोच.
31उंदराला मांजर साक्षवाईट कृत्य करतांना एकमेकांना साक्ष देणे.
32एक ना घड भारभर चिंध्याएकाच वेळी अनेक कामे करायला घेतल्यावर सर्वच कामे अर्थवट होण्याची अवस्था.
33हत्ती गेला पण शेपूट राहिलेकामाच्या बहुतेक भाग पूर्ण झालं आणि फक्त थोडे शिल्लक राहिला
34हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्रपरस्पर दुसऱ्याची वस्तू तिसर्‍याला देणे स्वतःला झीज लागू न देणे
35हत्ती बुडतो अन् शेळी ठाव मागतेजेथे भलेभले हात टेकतात तेथे लहान बडेजाव दाखवितात
36हात ओला तर मित्र भलाम्हणजेच तुमच्या पासून काही फायदा होणार असेल तर लोक तुमचे गोडवे गातात
37हात फिरे तिथे लक्ष्मी वसेउद्योगी माणसाच्या घरी संपत्ती नांदते
38हातच्या काकणाला आरसा कशालास्पष्ट असलेल्या गोष्टीला पुरावा नको
39हाजिर तो वजीरजो ऐन वेळेला हजर असतो त्याचाच फायदा होतो
40हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागणेजे आपल्या हातात आहे ते सोडून दुसरे मिळेल या आशेने हातातली सोडण्याची पाळी येणे
41हिरा तो हिरा गार तो गारगुणी माणसाचे गुण प्रकट झाल्यावाचून राहत नाहीत
42हिऱ्या पोटी गारगोटीचांगल्या च्या पोटी नाठाळ
43होळी जळाली आणि थंडी पळालीहोळीनंतर थंडी कमी होते
44श्रीच्या मागोमाग ग येतोसंपत्तीबरोबर गर्व येतो
45ऐकावे जनाचे करावे मनाचेलोकांचे ऐकून घ्यावे व मग आपल्याला जे योग्य वाटेल ते करावे.
46एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीतदोन तेजस्वी माणसे एकत्र गुण्यागोविदाने नांदू शकत नाहीत दोन सवती एका घरात सुखासमाधानाने राहू शकत नाहीत.
47आपण हसे लोकाला, शेंबूड आपल्या नाकालाज्या दोषाबद्दल आपण दुसर्‍याला हसतो. तोच दोष आपल्या अंगी असणे.
48आपला तो बाब्या दुसर्‍याचं ते कारटंस्वत:चे चांगले आणि दुसर्‍यांचे वाईट अशी प्रवृत्ती असणे.
49अळी मिळी गुप चिळीरहस्य उघडकीला येऊ नये म्हणून सर्वांनी मूग गिळून बसणे.
50अहो रूपम अहो ध्वनीएकमेकांच्या मर्यादा न दाखवता उलटपक्षी खोटी स्तुती करणे.
51ओळखीचा चोर जीवे न सोडीओळखीचा शत्रू हा अनोळखी शत्रूपेक्षा धोकादायक असतो.
52कर नाही त्याला डर कशालाज्याने काही गुन्हा किंवा वाईट गोष्ट केली नाही त्याने शिक्षा होण्याचे भय कशाला बाळगावयाचे
53कामापुरता मामा ताकापुरती आजीआपले काम करून घेईपर्यंत एखाद्याशी गोड बोलणे.
54काळ आला होता. पण वेळ आली नव्हतीनाश होण्याची वेळ आली असताना थोडक्यात बचावणे.
55काठी मारल्याने पानी दुभंगत नाही –रक्ताचे नाते तोडून म्हणता तुटत नाही.
56कडू कारले तुपात तळले सारखरेत घोळले तरीही कडू ते कडूचकिती ही प्रयत्न केला तरीही माणसाचा मूळ स्वभाव (दूर्वर्तणी) बदलत नाही.
57कुडी तशी पुडीदेहाप्रमाणे आहार असतो.
58कधी तुपाशी तर कधी उपाशीसंसारिक स्थिती नेहमी सारखीच राहत नाही त्यात कधी संपन्नता येते तर कधी विपन्नावस्था येते.
59कावळा बसायला अन फांदी तुटायलापरस्परांशी कारण-संबंध नसताना योगायोगाने दोन गोष्टी एकाचवेळी घडणे.
60कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले तरी वाकडे ते वाकडेचकितीही प्रयत्न केले तरी काहीचा मूळस्वभाव बदलत नाही.
61कुंपणाने शेत खाल्ले तर दाद न्यावी कुणीकडेरखवालादारानेच विश्वासघात करून चोरी करणे.
62कोल्हा काकडीला राजीक्ष्रुद्र माणसे क्षुद्र गोष्टीनीही खुश होतात.
63गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रामोठ्यांच्या आश्रयाने लहानांचाही फायदा होतच असतो.
64शितावरून भाताची परीक्षावस्तूच्या लहान भागावरून त्या संपूर्ण वस्तूची परीक्षा होती
65शेरास सव्वाशेरचोरावर मोर एकाला दुसरा वरचढ भेटणे
66शेजी देईल काय आणि मन धायेल काय ?शेजारणीने एखादा पदार्थ सढळ हाताने करून दिला तरीच मनाची तृप्ति होऊ शकत नाही
67शेजीबाईची कढी, धावधाव वाढीएकाची वस्तू घेऊन दुसऱ्यावर उपकार दाखविणे
68शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटीचांगल्या च्या पोटी चांगल्याच गोष्टी येतात
69सगळेच मुसळ केरातमुख्य महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाल्याने घेतलेले सर्व परिश्रम वाया जाणे
70सरड्याची धाव कुंपणापर्यंतचप्रत्येकाच्या कामास त्याची शक्ती वा वकूब यांची मर्यादा पडते
71समर्थाघरचे श्वान त्याला सर्व देती मानमोठा च्या घरच्या शूद्रालाही मान द्यावा लागतो
72संन्याशाच्या लग्नाला शेंडीपासून सुरुवातएखाद्या गोष्टीचा आरंभ मुळापासून करणे
73लाज नाही मला कोणी काही म्हणानिर्लज्ज मनुष्य दुसऱ्याच्या टीकेची पर्वा करत नाही
74लेकी बोले सुने लागेएकाला उद्देशून पण दुसऱ्याला लागेल असे बोलणे
75लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाणलोकांना उपदेश करायचा पण स्वता मात्र त्याप्रमाणे वागायचे नाही
76वळणाचे पाणी वळणावर जाणेनिसर्गाच्या नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी घडायच्या त्या घडतच राहणार
77वरातीमागून घोडेयोग्य वेळ निघून गेल्यावर काम करणे
78वारा पाहून पाठ फिरविणेपरिस्थिती पाहून वर्तन करणे
79वाहत्या गंगेत हात हात धुणे किंवा आपल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणेसर्व साधने अनुकूल असली की होईल तो फायदा करून घेणे
80गाढवापुढे वाचली गीता अन कालचा गोधळ बारा होतामूर्खाला केलेला उपदेश वाया जातो.
81कोरड्याबरोबर ओले ही जळतेनिरपराध्याची अपराध्यासोबत गणना करणे
82कोंबडे झाकले म्हणून तांबडे फुटायचे राहत नाहीनिश्चित घडणारी घटना कोणाच्याही प्रयत्नाने टाळता येत नाही.
83काखेत कळसा नि गावाला वळसाहरवलेली वस्तु जवळ असतानाही इतरत्र शोधत राहणे.
84कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाहीक्षुद्र माणसांनी केलेल्या दोषा रोपाने थोरांचे नुकसान होत नसते.
85खाण तशी मातीआई वडिलाप्रमाणे त्यांच्या मुलांचे वर्तन होणे.
86खर्‍याला मरण नाहीखरे कधी लपत नाही, सत्य मेव जयते!
87कानामगून आली आणि तिखट झालीमागून येऊन वरचढ होणे.
88करावे तसे भरावेजसे कृत्य असेल त्याप्रमाणे चांगलेवाईट फळ भोगावे लागते.
89कधी गाडीवर नाव तर कधी नावेवर गाडीकधी गरीबी तर कधी श्रीमंती येणे.
90कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळआपलाच माणूस आपल्या नाशाला कारणीभूत होतो.
91खाऊ जाणे ते पचवू जाणेएखादे कृत्य धाडसाने करणारा त्याचे परिणाम भोगण्यासही समर्थ असतो.
92खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशीपरिस्थितीशी जुळवून न घेता हट्टीपणाने वागणारा.
93खाऊन माजवे टाकून माजू नयेपैशाच्या संपतीचा गैरवापर करू नये.
94खोट्याच्या कपाळी गोटावाईट कृत्य करणार्‍याला माणसाचे शेवटी वाईटच होते.
95गरजवंताला अक्कल नसतेगरजेमुळे अडलेल्या व्यक्तीला इतरांच्या म्हणण्यापुढे मान डोलवावी लागते.
96गर्वाचे घर खालीगर्विष्ठ माणसाची कधीतरी फजिती होतेच.
97गरज सरो नि वैध मरोआपले काम झाले की उपकार कर्त्याची पर्वा न करणे.
98गर्जेल तो पडेल कायकेवळ गाजावाजा करणार्‍या व्यक्तीच्या हातून फारसे काही घडत नसते.
99गाढवाला गुळाची चव काय?मुर्खाला चांगल्या गोष्टीची किंमत कळत नाही.
100उचलली जीभ लावली टाळ्यालाविचार न करता बोलणे.
101उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंगप्रसंगी हास्यास्पद ठरेल आशा प्रकराच्या उतावळेपणा दाखविणे.
102उथळ पाण्याला खळखळाट फारथोडासा गुण अंगी असणारा माणूस जास्त बढाई मरतो.
103उस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नयेकोणत्याही चांगल्या गोष्टीचा किंवा एखाद्याच्या चांगुलपणाचा प्रमाणाबाहेर फायदा घेऊ नये.
104गाढवांचा गोंधळ, लाथांचा सुकाळमूर्ख लोक एकत्र आल्यावर मूर्खपणाचेच कृत्य करणार
105गाव करी ते राव ना करीश्रीमंत व्यक्ति स्वत:च्या बळावर जे करू शकत नाही ते एकीच्या बळावर सामान्य माणसे करू शकतात.
106गुरुची विद्या गुरूला फळलीएखाद्याचा डाव त्याच्यावरच उलटणे.
107गुळाचा गणपती गुळाचाच नैवेद्यज्याची वस्तु त्यालाच भेट देणे.
108गोगलगाय नि पोटात पायएखाद्याचे खरे स्वरूप न दिसणे.
109ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला वाण नाही पण गुण लागलावाईट माणसाच्या सहवासामध्ये चांगला माणूसही बिघडतो.
110ताकापुरते रामायणआपले काम होईपर्यंत एखाद्याची खुशामत करणे
111अंथरूण पाहून पाय पसरावेआपल्या ऐपतीप्रमाणे खर्च ठेवावा.
112तंटा मिटवायला गेला गव्हाची कणिक करून आलाभांडण मिटविण्याऐवजी भडकावणे.
113गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खालीएखादी गोष्ट साध्य झाली तर उत्तमच नाही तर तिचा दूसरा उपयोग करून घेणे.
114आवळा देऊन कोहळा काढणेक्षुल्लक गोष्टीचा मोबदल्यात मोठा लाभ करून घेणे.
115आलीया भोगाशी असावे सादरकुरकुर न करता निर्माण झालेली परिस्थिती स्वीकारणे.
116अचाट खाणे मसणात जाणेखाण्यापिण्यात अतिरके झाल्यास परिणाम वाईट होतो.
117तोंड दाबून बुक्यांचा मारएखाद्याला विनाकारण शिक्षा करणे आणि त्याला त्याबद्दल तक्रार करण्याचा मार्गही बंद करणे.
118तेल गेले तूप गेले आणि हाती धुपाटणे राहिलेफायद्याच्या दोन गोष्टीमधून मूर्खपणामुळे एकही गोष्ट साध्य न होणे.
119गोरागोमटा कपाळ करंटादिसायला देखणा पण नशिबाने दुर्दैवी व्यक्ती.
120घर ना दार देवळी बिर्‍हाडबायको पोरे नसणारा एकटा पुरुष किंवा शिरावर कोणतीही जाबाबदारी नसलेली व्यक्ती.
121घर फिरले म्हणजे घराचे वासेही फिरतातएखाद्यावर प्रतिकूल परिस्थिती आली म्हणजे सारेच त्याच्याबरोबर वाईटपणे वागू लागतात.
122घरोघरी मातीच्याच चुलीसर्वत्र सारखीच परिस्थिती अनुभवास येणे.
123घोडे खाई भाडेधंद्यात फायद्यापेक्षा खर्च जास्त.
124चढेल तो पडेलगर्विष्ठ माणसाचा गर्व उतरल्याशिवाय राहत नाही.
125चालत्या गाडीला खीळव्यवस्थीत चालणार्‍या कार्यात अडचण निर्माण होणे.
126मामुजी मेला अन् गांव गोळा झालाक्षुल्लक गोष्टीचा गवगवा करणे
127मांजरीचे दात तिच्या पिल्लाला लागत नाहीआई वडिलांचे बोलणे लेकराच्या हिताचेच असते
128मानेवर गळू आणि पायाला जळूरोग एकीकडे उपाय भलतीकडे
129मारुतीची शेपूटलांबत जाणारे काम
130मुंगीला मिळाला गहू कुठे नेऊ अन् कुठे ठेवूछोट्याशा गोष्टींनीही हुरळून जाणे
131मुंगीला मुताचा पूरलोकांना लहान संकट ही डोंगराएवढी वाटते
132मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतातलहान वयातच व्यक्तीच्या गुणदोषांचे दर्शन होते
133मूर्ख लोक भांडते वकील घरी बांधतेमूर्खांचे भांड अन् तिसऱ्याचा लाभ
134म्हशीला मणभर दूधमेल्यावर गुणगान करणे
135चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही, पराक्रमावाचून पोवाडा नाहीलोकांना काही विशेष कार्य करून दाखविल्याशिवाय लोक मान देत नाहीत.
136जलात राहुन माशांशी वैर करू नयेज्यांच्या सहवासात राहावे लागते त्यांच्याशी वैर करून नये.
137जन्माला आला हेला, पाणी वाहून मेलानिरक्षर किंवा निर्बुद्ध माणसाचे आयुष्य शारीरिक कष्टामध्येच जाते.
138जळत घर भाड्याने कोण घेणारनुकसान करणार्‍या गोष्टीचा स्वीकार कोण करणार.
139जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळेदुसर्‍याच्या स्थितीत आपण स्वत:जावे, तेव्हा तिचे खरे ज्ञान आपणास होते.
140ज्या गावाच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळीएकमेंकाचे वर्म माहीत असणार्‍या माणसांशी गाठ पडणे.
141ज्याचे खावे मीठ त्याचे करावे निटजो आपल्या वर उपकार करतो त्या उपकार कर्त्याला स्मरण करून त्याच्या यशासाठी प्रयत्न करावेत.
142जशी देणावळ तशी धुणावळमिळणार्‍या मोबदल्याच्या प्रमाणातच काम करणे.
143ज्याचे करावे बरे तो म्हणतो माझेच खरेएखाद्याचे भले करायला जावे तर तो विरोधच करतो व आपलाच हेका चालवतो.
144जी खोड बाळ ती जन्मकळालहानपणीच्या सवयी जन्मभर टिकतात.
145ज्याच्या हाती ससा तो पारधीज्याला यश मिळाले तो कर्तबगार
146जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाहीमूळचा स्वभाव आयुष्यात कधीच बदलत नाही.
147जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धरीमातेकडून बालकावर सुसंस्कार होतात म्हणून ते भविष्यात कर्तुत्ववान ठरते.
148झाकली मूठ सव्वा लाखाचीव्यंग गुप्त ठेवणेच फायद्याचे असते.
149घरचे झाले थोडे, व्याह्याने धाडले घोडेस्वत:च्या कामाचा व्याप अतोनात असताना दुसर्‍यांने आपलेही काम लादणे.
150घर पहावे बांधून लग्न पहावे करूनअनुभवाने माणूस शहाणा होतो.
151घटका पाणी पिते घड्याळ टोले खातेआपापल्या कर्मानुसार परिणाम भोगावे लागतात.
152टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाहीकष्ट केल्याशिवाय मोठेपणा मिळत नाही.
153टिटवी देखील समुद्र आटवितेसामान्य क्षुद्र वाटणारा माणूस प्रसंगी महान कार्य करू शकतो.
154डोळ्यात केर आणि कानात फुंकररोग एक आणि उपचार दुसराच
155डोंगर पोखरून उंदीर काढणेप्रचंड परिश्रम घेवूनही अल्प यश प्राप्ती होणे.
156गाढवाच्या पाठीवर गोणीएखाद्या गोष्टीची अनूकुलता असून उपयोग नाही. तर तिचा फायदा घेता यायला हवा.
157तळे राखील तो पाणी चाखीलआपल्याकडे सोपविलेल्या कामाचा थोडाफार लाभ मिळविण्याची प्रत्येकाची प्रवृत्ती असते.
158बुडत्याला काडीचा आधारघोर संकट काळी मिळालेली थोडीशी मदत देखील महत्त्वाची ठरते
159पुढे तिखट मागे पोचटदिसायला फार मोठी पण प्रत्यक्षात तसे नसणारे
160पै दक्षिण लक्ष प्रदक्षिणापैसा कमी काम जास्त
161पोटी कस्तुरी वासासाठी फिरे भिरीभिरीस्वतः जवळच असणारी वस्तू शोधण्यासाठी इतरत्र फिरणे
162पोर होईल ना व सवत साहिनाआपल्याकडून होत नाही व दुसऱ्यालाही करू द्यायचे नाही
163फासा पडेल तो डाव राजा बोलेल तो न्यायराजाने दिलेला न्याय मनाविरुद्ध असला किंवा चुकीचा असला तरी तो मानावा लागतो
164फुले वेचली तिथे गोवर्या वेचणेजेथे सुख भोगले तेथे वाईट दिवस पाहण्याचे नशिबी येणे
165बैल गेला आणि झोपा केलाएखादी गोष्ट होऊन गेल्यावर तिचे निवारण करण्यासाठी केलेली व्यवस्था व्यर्थ ठरते
166बोलेल तो करेलकाय केवळ बडबड करणाऱ्याकडून काहीही होऊ शकत नाही
167बोडकी आली व केस कर झालीविधवा आली अन लग्न लावून गेली
168भटाला दिली ओसरी भट हातपाय पसरीएखाद्याला आश्रय दिला तर तो त्यावर समाधान न मानता अधिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो
169भरवशाच्या म्हशीला टोणगाज्या व्यक्तीवर अति विश्वास आहे नेमक्या अशाच व्यक्ती कडून विश्वासघात होणे
170भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस बिद्रीव्यक्ती काही कारण नसताना भीत असते
171दोन मांडवांचा वऱ्हाडी उपाशीदोन गोष्टीवर अवलंबून असणाऱ्या चे काम होत नाही.
172दृष्टीआड सृष्टीआपल्या मागे जे चालते त्याकडे दुर्लक्ष करावे.
173धर्म करता कर्म उभे राहतेएखादी चांगली गोष्ट करत असताना पुष्कळदा त्यातून नको ती निष्पत्ती होते.
174धनगराची कुत्रे लेंड्यापाशी ना मेंढ्यापाशीकोणत्याच कामाचे नसणे.
175धार्याला (मोरीला) बोळा व दरवाजा मोकळाछोट्या गोष्टीची काळजी घेणे परंतु मोठी कडे दुर्लक्ष करणे.
176धिटाई खाई मिठाई, गरीब खाई गचांड्यागुंड व आडदांड लोकांचे काम होते तर गरिबांना यातायात करावी लागते.
177नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्नेदोषयुक्त काम करणाऱ्यांच्या मार्गात एक सारख्या अनेक अडचणी येतात
178भिंतीला कान असतातगुप्त गोष्ट उघड झाल्याशिवाय राहात नाही
179चोरावर मोरएखाद्या गोष्टीच्या बाबतीत दुसर्‍यावर कडी करणे.
180जळत्या घराचा पोळता वासाप्रचंड नुकसानीतून जे वाचले ते आपले म्हणून समाधान मानावे.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.